top of page

Schedule / Clàr-àma

Warm-up Events / Tachartasan-blàthachaidh ron fhèis: 

Bàird an Fhuinn ~ Poets of the Land, Lecture Series / Sreath Òraidean

7PM, Friday, 19 August 2016 / 7f, Oidhche h-Aoine, 19 Lùnasdal 2016

"From High Bank to 'High Noon': A Prince Edward Island Gaelic out-migration song-poem from the Far West", by Iain S. MacPherson, University of Ulster;

2PM, Saturday, 20 August 2016 / 2f, Di-Sathairne, 20 Lùnasdal 2016

“The Gaelic newspaper Mac-Talla and Gaelic networks in the Maritimes", Professor Michael D. Linkletter, St. Francis Xavier University

Eilean an Àigh:

Gaelic Folkways Festival and Summer Institute / Fèis agus Ionad-Samhraidh Dualchas nan Gàidheal

7:00PM, Friday, 26 August 2016 / 7:00f, Oidhche h-Aoine, 26 Lùnasdal 2016

Inaugural Bard Jane MacLeod Memorial Lecture / Òraid Chuimhneachaidh na Bana-bhàird Shìne Mhòir NicLeòid

“Atlantic Songlines: Gaelic Singing in Contemporary Island Communities.”

Delivered by Dr. Lillis Ó Laoire, National University of Ireland, Galway /

Air a thoirt seachad leis an Dr. Lillis Ó Laoire, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Official Welcome by Dr. Tiber F.M. Falzett, Chair of Culture and Heritage, Sir Andrew Macphail Homestead /

Fàilte Oifigeil leis an Dr. Tiber F.M. Falzett, Cathraiche a' Chultair agus an Dualchais, Baile an Urr. Anndra MhicPhàil

 

Welcome by poet Lewis MacKinnon, Executive Director of Gaelic Affairs, Government of Nova Scotia /

Fàilte bhon a' bhàrd Lodaidh MacFhionghain, Ceannard Iomairtean na Gàidhlig, Riaghaltas na h-Alba Nuaidh

Introduction of speaker by Professor James Randall, UNESCO Co-chair in Island Studies and Sustainability, Institute of Island Studies, UPEI /

Cur an aithne an òraidiche leis an Ollamh Seumas Raghnallach, Co-chathraiche UNESCO ann an Eòlas Eileanach agus Seasmhachd nan Eilean, Ionad an Eòlais Eileanaich, Oilthigh Eilean a' Phrionnsa Ìomhair

Sponsored by the Institute of Island Studies, UPEI /

Le taic bho Ionad an Eòlais Eileanaich, Oilthigh Eilean a’ Phrionnsa Ìomhair

 

10-4PM, Saturday, 27 August 2016 / 10-4f, Di-Sathairne, 27 Lùnasdal 2016

Summer Institute Workshops / Bùithtean Obrach an Ionaid Samhraidh

 

10-10:30AM, Registration /

10-10:30m, Clàradh

 

10:30-11AM, Welcome and Orientation /

10:30-11m, Fàilteachadh agus Fiosrachadh

 

11AM-12:30PM, Bridging the North Atlantic: Scottish Gaelic & Irish Sean-nós Song Workshop /

11m-12:30f, Togail Drochaid thar Àird a’ Chuain Mhòir: Buth-obrach air Òrain Ghàidhlig

 

12:30-1:30PM, Homestead Harvest: Lunch of locally-sourced produce /

12:30-1:30f, Bàrr a’ Bhaile: Lòn do thoraidhean ionadail

 

1:30-2:30PM, Gaelic in the Home: Social Gaelic Language Immersion /

1:30-2:30f, Gàidhlig aig Baile: Bogadh Sòisealta na Gàidhlig

 

2:30-3PM, Music’s Essence: Workshop on Mouth Music and Associated Lore /

2:30-3f, Brìgh ’Chiùil: Bùth-obrach air Puirt-à-beul agus Seanchas ceangailte riutha

 

3-4PM: Thickening Frolic: Song workshop with group participation around the thickening table /

3-4f: Luathadh: Bùth-obrach air gabhail òran cruinn còmhla mun chleith-luaidh

 

7:30-10:30, Saturday Night / 7-10:30f, Oidhche Shathairne

Cèilidh House Concert and Square Dance, Orwell Hall, Orwell Corner Historic Village /

Taigh Cèilidh agus Dannsa Ceàrnach, Talla Oirbheil, Baile Eachdraidheil Crois-rathaid Oirbheil

 

7:30-8:30PM: Cèilidh House, Concert in Orwell Hall, Orwell Corner Historic Village /

7:30-8:30f Taigh Cèilidh, Cuirm-chiùil ann an Talla Oirbheil, Baile Eachdraidheil Crois-rathaid Oirbheil

 

8:30-10:30PM, Square Dance, Orwell Hall with Rannie MacLellan and Kevin Chaisson /

8:30-10:30f, Dannsa Ceàrnach, Talla Oirbheil le Raghnall MacIllFhialain ’s Caoimhean Chaisson

bottom of page