Gabhail Òrain... Gaelic Singing

Left to Right: Seumas Watson, Dr. John Shaw and Dr. Tiber Falzett, Eilean an Àigh 2015.