Heritage, it's in our nature. ~ Gaol fuinn. Gràdh dùthchais.

Baile MhicPhàil / Macphail Homestead
Baile MhicPhàil / Macphail Homestead

Gabhail Òrain... Gaelic Singing
Gabhail Òrain... Gaelic Singing

Left to Right: Seumas Watson, Dr. John Shaw and Dr. Tiber Falzett, Eilean an Àigh 2015.

neul briathrach / word cloud
neul briathrach / word cloud

Baile MhicPhàil / Macphail Homestead
Baile MhicPhàil / Macphail Homestead

1/11